Köpebrev – Bevis för fastighetsöverlåtelse

Det finns massor av olika dokument och termer som används vid, och är nödvändiga vid köp och försäljning av fastigheter och land. Alla de dokument som finns ska vara juridiskt bindande och följa alla regler och lagar. De vanligaste dokumenten när det gäller fastigheter är köpebrev, pantbrev och lagfart. Alla är direkt kopplade till ägarskapet av land och fastigheter. Här ska det handla om köpebrev och allt som är kopplat till det, vilket är köpeskilling, köpekontrakt och köpeavtal.

Köpebrev fastighet – Vad är det?

Ett köpebrev för en fastighet är ett dokument som används vid överlåtelse, köp och försäljning av en fastighet. Köpebrevet fungerar som ett bevis på att en överenskommelse har träffats mellan köparen och säljaren om överlåtelse av fastigheten. I Sverige är det en viktig del av processen för att genomföra en fastighetsaffär och säkerställa att äganderätten formellt överförs från säljaren till köparen.

Efter att köpebrevet har upprättats och undertecknats av båda parter, är nästa steg att genomföra lagfarten, vilket är registreringen av ägarbytet hos Lantmäteriet i Sverige. Lagfarten är ett juridiskt krav för att den nya ägaren formellt ska erkännas som ägare till fastigheten och för att ägarbytet ska bli offentligt registrerat. Detta innebär också att köparen betalar en stämpelskatt.

Köpebrevet är således en central del av dokumentationen vid köp av fastighet och spelar en viktig roll i den juridiska processen för att säkerställa en korrekt och laglig överföring av äganderätten.

Innehåll i ett köpebrev

 • Parternas uppgifter: Fullständiga namn och kontaktinformation för både köparen och säljaren.
 • Fastighetens beskrivning: Detaljer om fastigheten som säljs, inklusive fastighetsbeteckning och adress.
 • Köpeskilling: Det avtalade priset för fastigheten.
 • Betalningsvillkor: Villkor för betalning av köpeskillingen, inklusive eventuell handpenning och datum för slutbetalning.
 • Överlåtelsedatum: Datum då äganderätten till fastigheten övergår från säljaren till köparen.
 • Eventuella förbehåll eller villkor: Specifika villkor eller förbehåll som parterna har kommit överens om, såsom rätt till brukande fram till ett visst datum, servitut, eller andra rättigheter och begränsningar.
 • Underskrifter: Köpebrevet ska undertecknas av både köparen och säljaren för att vara giltigt.

Ladda ned köpebrev mall

Att ladda ner en mall för ett köpebrev för fastigheter kan vara ett bra första steg när du förbereder en fastighetsöverlåtelse. På denna webbplats kan du inte direkt ladda ner filer och vi ger heller inte länkar till specifika dokument på internet. Nedan har vi dock specificerat olika platser där du kan finna dessa mallar.

 • Lantmäteriet: Lantmäteriet är den myndighet i Sverige som hanterar frågor kring fastigheter och kan ha mallar eller vägledning kring hur ett köpebrev bör se ut.
 • Juridiska webbplatser: Det finns flera svenska juridiska webbplatser och tjänster som erbjuder gratis mallar för olika juridiska dokument, inklusive köpebrev för fastigheter. Några exempel är Avtal24, Juridex, och Dokumentmall.
 • Fastighetsmäklare: Om du arbetar med en fastighetsmäklare kan de ofta tillhandahålla en mall för köpebrev som en del av deras tjänster.
 • Banker och finansinstitut: Banker och andra finansinstitut som hanterar fastighetslån kan också ha mallar eller exempel på köpebrev tillgängliga.

För att hitta en mall kan du söka på internet med termer som ”köpebrev fastighet mall” eller ”köpebrev mall gratis”. Se till att den mall du väljer att använda är uppdaterad och överensstämmer med gällande svensk lagstiftning. Det kan också vara bra att låta en juridisk expert granska dokumentet innan det undertecknas, för att säkerställa att alla aspekter av överlåtelsen är korrekt hanterade.

Skillnader mellan köpebrev och köpekontrakt fastighet

När det gäller fastighetsöverlåtelser i Sverige är det viktigt att förstå skillnaderna mellan ett köpebrev och ett köpekontrakt, då dessa två dokument fyller olika funktioner i processen.

Köpekontrakt

Köpekontraktet, även kallat köpeavtal, är det avtal som ingås mellan köparen och säljaren vid överenskommelse om köp av en fastighet. Detta dokument utgör själva grundavtalet för transaktionen och ska innehålla alla väsentliga villkor för köpet, som du kan se nedan.

 • Parternas uppgifter: Namn och kontaktuppgifter för både köpare och säljare.
 • Beskrivning av fastigheten: Fastighetsbeteckning, adress och andra relevanta beskrivningar.
 • Köpeskilling: Det avtalade priset för fastigheten.
 • Tillträdesdag: Den dag då köparen får tillträde till fastigheten.
 • Villkor: Eventuella särskilda villkor som parterna har kommit överens om, exempelvis om fastigheten säljs i befintligt skick, eventuella förbehåll för banklån, eller andra viktiga villkor.

Köpekontraktet ska undertecknas av både köpare och säljare och utgör det juridiska avtalet mellan parterna. Det är också vanligt att en handpenning betalas av köparen när köpekontraktet undertecknas. Givetvis går det även här att ladda ned köpekontrakt mall, som du oftast finner på samma sidor som de erbjuder köpebrev mall. Ditt bästa alternativ är att ladda ned köpekontrakt pdf, där du i det flesta fall finner möjligheter att fylla i online.

Köpebrev

Köpebrevet är ett dokument som upprättas i samband med själva överlåtelsen av fastigheten, det vill säga när köpeskillingen betalas och köparen formellt tar över äganderätten. Köpebrevet fungerar som ett kvitto på att köpet har genomförts och innehåller:

Bevis på att köpeskillingen har betalats.

Bevis på att äganderätten har övergått från säljaren till köparen.

I praktiken fungerar köpebrevet som en bekräftelse på att de villkor som angivits i köpekontraktet har uppfyllts, och att ägarskapet formellt har överförts. Det är ett viktigt dokument för att kunna genomföra lagfarten, det vill säga den officiella registreringen av ägarbytet hos Lantmäteriet.

Kortfattat om köpebrev och köpekontrakt

Köpekontraktet är det initiala avtalet mellan köpare och säljare som fastställer villkoren för köpet.

Köpebrevet är ett bevis på att transaktionen har genomförts enligt avtalet, och används för att formalisera ägarbytet i offentliga register.

Båda dokumenten är avgörande för en korrekt och laglig fastighetstransaktion, men tjänar olika syften i processen. Båda dokumenten måste vara korrekt upprättade och hanterade för att säkerställa en smidig överföring av fastigheten som är juridiskt bindande.

Köpeskilling står både på köpebrev fastighet och köpekontrakt

Köpeskillingen anges både i köpekontraktet och i köpebrevet vid försäljning av en fastighet. Dessa två dokument kompletterar varandra i processen för överföring av äganderätten till en fastighet, och anledningen till att köpeskillingen anges i båda dokumenten är deras olika funktioner och syften i transaktionsprocessen.

I köpekontraktet anges köpeskillingen för att fastställa det avtalade priset som en del av de juridiskt bindande villkoren mellan köpare och säljare. I köpebrevet anges köpeskillingen för att dokumentera att detta pris faktiskt har betalats och att överlåtelsen av äganderätten har skett enligt det avtalade villkoret.

De största skillnaderna mellan köpebrev och lagfart

Köpebrevet och lagfarten är båda viktiga dokument i processen för köp och försäljning av fastighet i Sverige, men de tjänar olika syften och har olika funktioner. Här är de sex största skillnaderna mellan dessa två:

1. Syfte

 • Köpebrev: Fungerar som ett bevis på att en överenskommelse om köp av fastighet har genomförts, inklusive betalning av köpeskillingen.
 • Lagfart: Är en juridisk handling som registrerar den nya ägaren av fastigheten i det offentliga fastighetsregistret, vilket ger äganderättsligt skydd.

2. Funktion i ägar övergången

 • Köpebrev: Bekräftar genomförandet av köpet och överlåtelsen av fastigheten från säljaren till köparen.
 • Lagfart: Officiellt erkännande och registrering av den nya ägaren i fastighetsregistret.

3. Tidpunkt i processen

 • Köpebrev: Upprättas vid tidpunkten för överlåtelsen när köpeskillingen betalas och fastigheten övergår till den nya ägaren.
 • Lagfart: Ansöks om efter att köpebrevet har upprättats och köpet är genomfört, ofta en kort tid efter att köpebrevet är undertecknat.

4. Ansvarig myndighet

 • Köpebrev: Inget specifikt myndighetsansvar; det är ett avtal mellan köpare och säljare.
 • Lagfart: Hanteras av Lantmäteriet, som är den myndighet som ansvarar för fastighetsregistret.

5. Kostnad

 • Köpebrev: Inga specifika avgifter kopplade direkt till upprättandet av köpebrevet utöver de avtalade kostnaderna mellan köpare och säljare.
 • Lagfart: Medför en avgift i form av lagfartsavgift (stämpelskatt), som är en procentandel av köpesumman eller taxeringsvärdet.

6. Juridiskt skydd

 • Köpebrev: Ger inget juridiskt skydd i sig mot tredje parts anspråk på fastigheten.
 • Lagfart: Ger den nya ägaren juridiskt skydd för äganderätten och är ett bevis på rätten till fastigheten i enlighet med svensk lag.

Generella kostnader för juridisk hjälp med köpebrev och köpekontrakt

Kostnaderna för juridisk hjälp med upprättandet av köpebrev och köpekontrakt kan variera beroende på flera faktorer, såsom juristens erfarenhet, regionen där tjänsten tillhandahålls, och komplexiteten i fastighetsaffären.

Fastighets Jurister och advokater tar oftast betalt per timme eller anger en fast avgift för hela tjänsten. Timpriserna kan variera från cirka 1 500 till över 3 000 kronor exklusive moms. För enklare ärenden, som att granska eller upprätta standardkontrakt, kan vissa jurister erbjuda en fast avgift som kan ligga någonstans mellan 10 000 till 25 000 SEK exklusive moms, beroende på ärendets komplexitet.

Sammanfattning av köpebrev

Efter att ha läst ovan vet du nu att ett köpebrev är ett centralt dokument vid köp och försäljning av fastigheter. Du vet också att det inte bara är ett köpebrev som måste existera för att allt ska vara enligt gällande regler och överföringen av ägarskap av fastigheten ska kunna fastställas. Här vet du också att det måste finnas ett köpekontrakt som också bär namnet köpeavtal.

När allt det är klart ska det också upprättas en lagfart, vilket är det som registrerar den nya ägaren i fastighetsregistret samt fastställer ägarskapet. Sist men inte minst har du också fått information om vilka skillnader det är mellan dokumenten samt vilka funktioner de fyller. Det viktigaste i det hela, är också att du försäkrar dig om att alla dokument är rätt utförda och juridiskt bindande.