Att förstå arrende och dess olika former kan vara en komplicerad uppgift för den som är ny inom ämnet. Om du någonsin har funderat på att arrendera en fastighet, antingen som arrendegivare eller arrendator, eller bara är nyfiken på hur arrendesystemet fungerar, har du kommit till rätt plats. Denna artikel är avsedd att ge dig en grundlig översikt och djupdykning i arrendevärlden, från dess grundläggande principer till mer detaljerade aspekter som fastställande av arrendeavgifter och de juridiska aspekterna av arrendeavtal. Oavsett om du är intresserad av att arrendera en trädgårdstomt, ett sommarhus i skärgården eller en plats för kommersiell verksamhet, kommer denna guide att ge dig den kunskap och insikt du behöver för att navigera i arrendets värld med självförtroende och förståelse.

Arrende – En översikt av dess former och funktion

Arrende är ett avtal där en person, kallad arrendator, får rätt att nyttja en fastighet eller ett område som ägs av någon annan, kallad arrendegivare, mot en avgift. Det är ett vanligt förekommande avtalsförhållande som används inom olika sektorer och för olika ändamål. Nedan beskrivs de fyra huvudformerna av arrende och hur de fungerar.

1. Jordbruksarrende

Jordbruksarrende är den mest traditionella formen av arrende och innebär att arrendatorn bedriver jordbruk på det arrenderade markområdet. Det kan vara odling av grödor, uppfödning av djur eller andra former av jordbruksverksamhet.

Funktion: Arrendegivaren tillhandahåller marken medan arrendatorn ansvarar för att bedriva jordbruksverksamheten. Vanligtvis betalar arrendatorn en årlig arrendeavgift till arrendegivaren, och avtalet kan sträcka sig över flera år.

2. Bostadsarrende

Bostadsarrende innebär att arrendatorn har rätt att uppföra och bo i ett eget bostadshus på det arrenderade markområdet. Detta kan vara ett hus på ofri grund eller ett hus byggt på annans mark.

Funktion: Arrendegivaren ger tillstånd för arrendatorn att bygga och bo på marken under en specificerad period. Precis som med jordbruksarrende betalar arrendatorn en avgift till arrendegivaren för rätten att använda marken.

3. Anläggningsarrende

Anläggningsarrende innebär att arrendatorn har rätt att uppföra och driva en byggnad för näringsverksamhet på det arrenderade markområdet. Detta kan vara allt från restauranger och affärslokaler till industribyggnader.

Funktion: Här tillåts arrendatorn att bedriva kommersiell eller industriell verksamhet på marken. Arrendegivaren får en avgift från arrendatorn och kan i vissa fall ha krav på att godkänna verksamheten som bedrivs på marken.

4. Lägenhetsarrende

Lägenhetsarrende är den mest flexibla formen av arrende och kan användas för en mängd olika ändamål. Det kan vara uppställningsplatser, parkeringsplatser, golfbanor, campingplatser eller andra typer av rekreation eller förvaring.

Funktion: Arrendegivaren ger arrendatorn rätt att använda markområdet för ett specifikt ändamål. Avgiften och villkoren för lägenhetsarrende kan variera beroende på typen av användning och avtalens omfattning.

Arrendering av en sommarstuga – Hur det fungerar

Att arrendera en sommarstuga är en relativt vanlig och specifik form av bostadsarrende där en person får rätt att använda och bo i ett sommarhus på en arrenderad mark. Detta kan vara ett attraktivt alternativ för dem som önskar njuta av sommarhuslivet utan att äga fastigheten. Här går vi igenom hur arrendering av ett sommarhus fungerar i praktiken.

Vad innebär arrendering av ett sommarhus?

När man arrenderar ett sommarhus får man rätt att använda och bo i huset under en bestämd period, oftast under sommarsäsongen. Ägaren av marken, eller arrendegivaren, behåller äganderätten till marken, medan arrendatorn får nyttja huset och den tillhörande marken.

Hur fungerar arrendeprocessen?

 1. Hitta en arrendegivare: Först och främst behöver man hitta någon som är villig att arrendera ut sitt sommarhus. Detta kan göras genom annonser, mäklare eller genom personliga kontakter.
 2. Förhandling och avtal: När man har hittat en potentiell arrendegivare börjar förhandlingarna om arrendeavgift, avtalstid, eventuella förbättringar av huset och andra detaljer. Det är viktigt att alla villkor är tydligt specificerade i ett skriftligt avtal för att undvika missförstånd i framtiden.
 3. Betala arrendeavgift: Som arrendator är man skyldig att betala en årlig arrendeavgift till arrendegivaren. Denna avgift kan variera beroende på husets läge, skick och andra faktorer som påverkar värdet på fastigheten.
 4. Underhåll och förbättringar: I vissa fall kan arrendegivaren kräva att arrendatorn ansvarar för underhåll och mindre reparationer av sommarhuset. Detta kan inkluderas i avtalet och det är viktigt att klargöra ansvarsfördelningen från början.
 5. Avslut av arrendet: När avtalstiden löper ut kan arrendet antingen förnyas, om båda parter är överens, eller avslutas. Eventuella förbättringar eller förändringar som gjorts på fastigheten kan behöva diskuteras och kompenseras vid avslut av arrendet.

Fördelar med att arrendera ett sommarhus

 • Ekonomisk flexibilitet: Istället för att investera stora summor (lagfart, bolån, nya pantbrev) i ett eget sommarhus kan man njuta av fördelarna med att ha tillgång till ett hus utan att äga det.
 • Mindre ansvar: Arrendegivaren har oftast ansvaret för större underhåll och reparationer, vilket minskar den administrativa bördan för arrendatorn.
 • Tillgång till attraktiva områden: Arrendering kan erbjuda möjligheten att bo i populära sommarstugeområden där fastighetspriserna kan vara höga.

Kostnadsjämförelse mellan att arrendera och att köpa en sommarstuga

Här är en tabell som jämför de ekonomiska och finansiella skillnaderna mellan att arrendera ett sommarhus på 50 kvm i Stockholms skärgård och att köpa ett sommarhus av samma storlek. Observera att dessa siffror är ungefärliga och kan variera beroende på specifika omständigheter och marknadsförhållanden.

KriteriumArrendera sommarhus (årlig kostnad)Köpa sommarhus (initial kostnad + årlig drift)
Initial kostnadLåg initial investering, endast arrendeavgiftHögre initial investering för köp av fastighet + eventuell kontantinsats
Årlig avgiftArrendeavgift (t.ex. 20,000 SEK/år)Räntekostnader, amorteringar, skatter och underhåll (t.ex. 40,000 SEK/år)
Underhåll och reparationerI vissa fall ansvarar arrendegivarenArrendatorns ansvar, kostnader för underhåll och reparationer
Säkerhet och flexibilitetLägre säkerhet, mindre flexibilitet eftersom det kan vara svårt att hitta en efterträdareHögre säkerhet, större flexibilitet att göra förändringar och sälja fastigheten vid behov
Total kostnad över 5 år5 år x 20,000 SEK = 100,000 SEKInitial kostnad + (5 år x 40,000 SEK) = Initial kostnad + 200,000 SEK

Kommentarer till tabellen:

 • Arrendera sommarhus: Här har vi antagit en årlig arrendeavgift på 20,000 SEK som betalas varje år i 5 år, vilket ger en total kostnad på 100,000 SEK över denna period. Eftersom man inte äger fastigheten kan det vara svårt att göra förändringar och man är begränsad av arrendeavtalets villkor.
 • Köpa sommarhus: Här har vi antagit en högre initial investering för att köpa fastigheten, tillsammans med årliga kostnader för räntor, amorteringar, skatter och underhåll. Efter 5 år uppgår de totala kostnaderna till initial kostnad plus 200,000 SEK i driftkostnader.

Det är viktigt att notera att köp av ett sommarhus kan ge möjlighet till kapitaltillväxt, beroende på fastighetens värdeutveckling, medan arrendering oftast inte erbjuder samma potential för ekonomisk avkastning. Dock ger arrendering en lägre initial investering och mindre ansvar för underhåll och reparationer, vilket kan vara fördelaktigt för vissa individer.

Kapitaltillväxtsjämförelse mellan att arrendera och att köpa en sommarstuga

Här är en tabell som jämför den möjliga kapitaltillväxten och andra skillnader mellan att arrendera ett sommarhus på 50 kvm i Stockholms skärgård och att köpa ett sommarhus av samma storlek över en 5-årsperiod. Observera att dessa siffror är ungefärliga och kan variera beroende på marknadsförhållanden och andra faktorer.

KriteriumArrendera sommarhusKöpa sommarhus
Initial kostnadLåg initial investering, endast arrendeavgiftHögre initial investering för köp av fastighet + eventuell kontantinsats. Inte sällan runt 3-4,000,000 SEK
Årlig kapitaltillväxt0% (ingen kapitaltillväxt eftersom man inte äger fastigheten)3% (hypotetiskt värdeökning på fastigheten)
Total kapitaltillväxt över 5 år0 SEKInitial investering + 15% (av den ursprungliga fastighetens värde) i det här fallet runt 450,000 SEK – 600,000 SEK
Årlig avgift/underhållArrendeavgift (t.ex. 20,000 SEK/år)Räntekostnader, amorteringar, skatter och underhåll (t.ex. 40,000 SEK/år)
Total kostnad över 5 år5 år x 20,000 SEK = 100,000 SEKInitial kostnad + (5 år x 40,000 SEK)

Kommentarer till tabellen:

 • Arrendera sommarhus: Eftersom man endast arrenderar fastigheten och inte äger den, finns det ingen möjlighet till kapitaltillväxt. Den totala kostnaden över 5 år uppgår till 100,000 SEK i form av arrendeavgifter.
 • Köpa sommarhus: Genom att köpa fastigheten har man potential för kapitaltillväxt baserat på fastighetens värdeutveckling. I detta exempel har vi antagit en årlig värdeökning på 3%, vilket ger en total kapitaltillväxt på 15% över 5 år. Samtidigt har man högre årliga kostnader för räntor, amorteringar, skatter och underhåll.

Det är viktigt att komma ihåg att fastighetsmarknaden kan vara volatil och att verkliga avkastningar kan variera. Medan köp av ett sommarhus kan erbjuda potential för kapitaltillväxt, kommer det också med större ekonomiska förpliktelser och risker jämfört med arrendering. Arrendering ger däremot en lägre initial investering och mindre ansvar för underhåll och reparationer, vilket kan vara en fördel för vissa individer.

Utmaningar med att finansiera arrende som arrendator

Trots de många fördelarna med att arrendera ett sommarhus finns det också vissa utmaningar att ta hänsyn till, särskilt när det kommer till finansiering och långsiktiga förpliktelser.

Bankernas inställning är ofta negativ

Ett av de största hindren för många som överväger att arrendera ett sommarhus är att banker oftast är ovilliga att bevilja lån för denna typ av arrangemang. Banker föredrar vanligtvis att låna ut pengar mot traditionella fastigheter, där de har möjlighet att ta säkerhet i fastigheten som en del av låneavtalet. Eftersom arrendering inte ger samma säkerhet, betraktas det ofta som en högre risk från bankernas perspektiv.

Risken med långa åtaganden

Arrendering av ett sommarhus kan också innebära ett potentiellt långsiktigt åtagande, vilket kan vara en risk i sig. När man ingår ett arrendeavtal för ett sommarhus, är man bunden till avtalets villkor under den specificerade tiden. Detta kan leda till problem om man i framtiden vill avsluta arrendet.

Svårigheter med att hitta en efterträdare

Ett av de största bekymren med långvariga arrendeavtal är att det kan vara svårt att hitta någon som är villig att ta över arrendet när man själv vill avsluta det. Om man till exempel bestämmer sig för att flytta eller inte längre har möjlighet att upprätthålla arrendeavtalet, kan det vara en utmaning att hitta en kvalificerad och intresserad person att överta avtalet. Detta kan lämna arrendatorn i en svår situation där man kan vara bunden till avtalet utan möjlighet att enkelt avsluta det.

Hur man blir en arrendegivare

Har du istället en fastighet och undrar hur du kan arrendera ut den?

Att vara en arrendegivare innebär att man äger en fastighet eller ett område och vill arrendera ut det till en annan person, kallad arrendator, mot en avgift. Här är en steg-för-steg guide som beskriver hur man blir en arrendegivare:

1. Utvärdering av fastighet eller markområde

 • Fastighetsvärdering: Bedöm värdet på din fastighet eller markområde för att fastställa en lämplig arrendeavgift.
 • Förbättringar och underhåll: Överväg om det finns behov av förbättringar eller underhåll av fastigheten eller markområdet innan du arrenderar ut det.

2. Juridisk och finansiell förberedelse

 • Konsultera experter: Ta kontakt med en jurist eller fastighetsmäklare som kan hjälpa dig att förstå lagar och regler kring arrende och skapa ett giltigt arrendeavtal.
 • Fastställ villkor: Bestäm de villkor som du vill inkludera i arrendeavtalet, såsom arrendeavgift, avtalstid, underhållsansvar och eventuella förbättringar av fastigheten.

3. Marknadsföring och annonsering

 • Skapa en annons: Annonsera din fastighet eller markområde på olika plattformar, som lokala tidningar, online annonssidor eller genom en fastighetsmäklare, för att nå potentiella arrendatorer.
 • Visningar och möten: Anordna visningar och möten med intresserade parter för att diskutera detaljer och svara på eventuella frågor om arrendet.

4. Genomförande av arrendeavtal

 • Val av arrendator: Efter att ha träffat och utvärderat olika intressenter, välj den mest lämpliga arrendatorn baserat på deras ekonomiska förutsättningar och lämplighet för ditt arrendeobjekt.
 • Underteckna avtal: När båda parter är överens om villkoren, underteckna det formella arrendeavtalet. Se till att alla detaljer och förpliktelser är klart specificerade för att undvika framtida konflikter.

5. Uppföljning och underhåll

 • Regelbunden kommunikation: Under arrendeperioden, håll regelbunden kontakt med arrendatorn för att säkerställa att alla villkor i avtalet följs och för att hantera eventuella frågor eller problem som kan uppstå.
 • Underhåll och förbättringar: Uppmuntra arrendatorn att informera dig om eventuella underhållsbehov eller förbättringar av fastigheten för att säkerställa att den fortsätter att vara i gott skick under arrendeperioden.

Vad är en skälig arrendeavgift?

Oavsett om du vill arrendera ut en fastighet (arrendegivare), eller om du vill arrendera en fastighet (arrendator) så är det väldigt viktigt att hålla siffrorna rätt i munnen.

För att räkna ut ett skäligt arrende för det tidigare nämnda fritidshuset på 50 kvm i Stockholms skärgård med en tomt på 1500 kvm, börjar vi med att utföra en marknadsanalys för att fastställa marknadsvärdet på liknande arrenden i området.

1. Jämför med liknande arrenden i närområdet

Antag att efter att ha undersökt liknande arrendeobjekt i området, har vi funnit att genomsnittlig arrendeavgift för en tomt på 1500 kvm med ett fritidshus på 50 kvm är cirka 25 000 SEK per år.

2. Fastställ fastighetens värde

För att fastställa fastighetens totala värde kan vi göra en uppskattning baserat på marknadsvärdet för liknande fastigheter i området. Låt oss anta att fastighetens totala värde är 2 000 000 SEK.

3. Beräkna arrendeavgift

För att beräkna den procentuella arrendeavgiften kan vi använda följande formel:

Arrendeavgift = Fastighetens värde X Procentuell sats

Låt oss använda en procentuell sats på 1,25% som ett exempel.

Arrendeavgift = 2 000 000 SEK X 0,125 = 25 000 SEK

Den beräknade arrendeavgiften baserad på fastighetens värde och den procentuella satsen är 25 000 SEK per år, vilket matchar den tidigare identifierade marknadsavgiften.

Slutsats

För det givna exemplet av fritidshuset på 50 kvm med en tomt på 1500 kvm i Stockholms skärgård, skulle en skälig arrendeavgift vara cirka 25 000 SEK per år, baserat på en procentuell sats på 1,25% av fastighetens totala värde.

Detta är dock bara en uppskattning och det är viktigt att göra en noggrann marknadsanalys och konsultera experter för att fastställa den mest lämpliga arrendeavgiften för ditt specifika arrendeobjekt och dess unika omständigheter.

Vem kan vara arrendegivare?

Både privatpersoner och juridiska personer (som företag eller enskilda firmor) kan agera som arrendegivare. Det finns inget krav på att man måste vara en juridisk person för att vara arrendegivare. Som privatperson kan man äga och arrendera ut fastigheter eller markområden på samma sätt som ett företag kan göra det.

Det finns dock några saker att tänka på när man agerar som privatperson:

 1. Personligt ansvar: Som privatperson bär du personligt ansvar för eventuella förpliktelser och förpliktelser som uppkommer genom arrendeavtalet.
 2. Beskattning: Inkomster från arrende kan beskattas som kapitalinkomster eller inkomst av rörelse, beroende på omständigheterna och hur verksamheten bedrivs.
 3. Rättsskydd: Det kan vara klokt att överväga att skapa ett skriftligt avtal och eventuellt konsultera med juridiska experter för att säkerställa att alla aspekter av arrendet är korrekt dokumenterade och att dina intressen som privatperson skyddas.
 4. Finansiella överväganden: Som privatperson bör man noga överväga de finansiella riskerna och förpliktelserna som kommer med att arrendera ut fastigheter eller mark, inklusive kostnader för underhåll, skatter och eventuella rättsliga avgifter.

Här är det är viktigt att noga överväga de juridiska, finansiella och praktiska aspekterna av att vara arrendegivare, oavsett om man agerar som privatperson eller genom en juridisk person.

Sammanfattning

Arrende är en form av avtal där en person, kallad arrendator, får rätt att nyttja en fastighet eller ett område som ägs av en annan person eller organisation, kallad arrendegivare, mot en avgift. Det finns fyra huvudsakliga former av arrende: jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende, som var och en har sina egna specifika regler och användningsområden.

När man överväger att arrendera eller arrendera ut en fastighet, är det viktigt att noggrant överväga de ekonomiska och finansiella aspekterna, inklusive kostnader för arrendeavgifter, underhåll och eventuella förbättringar av fastigheten. Det är också viktigt att förstå riskerna och förpliktelserna som kan komma med ett arrendeavtal, särskilt när det gäller långsiktiga åtaganden och svårigheter med att hitta en efterträdare.

Oavsett om man är intresserad av att bli en arrendegivare eller arrendator, är det möjligt att agera som både privatperson och som juridisk person. Båda har sina egna unika för- och nackdelar, inklusive personligt ansvar, beskattning och rättsskydd.

För den som är ny inom ämnet, erbjuder denna artikel en omfattande introduktion till arrende, dess olika former och hur man går tillväga för att bli en framgångsrik arrendegivare eller arrendator. Genom att förstå de grundläggande principerna och de juridiska aspekterna av arrende, kan man navigera i arrendets värld med självförtroende och förståelse, oavsett om man är ute efter att arrendera en trädgårdstomt, ett sommarhus i skärgården eller en plats för kommersiell verksamhet.